سیستم اطفای حریق

سیستم اطفای حریق:
برای اینکه بتوانید در هر لحظه، دمای اتاق سرور را کنترل کنید، بهترین راه، استفاده از سیستمهای اطفای حریق
است، در این سیستمها یک سنسور حسّاس به گرما در اتاق قرار داده میشود که اگر میزان دمای اتاق سرور بنا
به هر دلیلی، مثلاً از ۳۰درجه سانتیگراد بالاتر رفت، آژیر خطر به صدا درآید و یا از طریق تلفن، شما را در جریان
کار قرار دهد.
سیستمهای اطفای حریق از طریق کابل خطّی، دتکتور دود، دتکتور حرارت، متوجّهی وجود گرما یا دود درون
اتاق سرور میشوند و اطّلاعات را به دستگاه کنترل ارسال میکنند تا آژیر به صدا در آید، اصولاً بر روی رکها،
دماسنجی تعبیه شده است که این دماسنج را میتوانید به دستگاه کنترل حریق متّصل کنید تا اگر میزان دما از حدّ
مجاز بالاتر رفت، آژیر به صدا در آید.
دتکتور دود  بعد از اینکه دود در سنسورهای آن دریافت شد، آژیر خطر به صدا در خواهد آمد.
در شکل روبرو، کابلهای خطّی حرارتی را مشاهده میکنید که دمای اتاق را
به دماسنج ارسال میکنند و با این کار، دما کنترل میشود.

کابل خطی حرارتی
کابل خطی حرارتی


سیستمهای کنترل رطوبت اتاق سرور نیز وجود دارند که رطوبت
داخل اتاق را اندازهگیری می کنند و اگر از حدّ مجاز عبور کنند،
دستگاه تهویّهی هوا روشن میشود.

Network Administrator 2 – ۲۰۱۷
۶

اتاق سرور
اتاق سرور


در شکل بالا، نمونهی طرّاحی شده یک اتاق سرور را مشاهده میکنید که بخشهای مختلف آن در تصویر
مشخّص شده است، اگر چنانچه آتشسوزی رخ دهد، دود و حرارت آن توسط سنسور دود که در شکل مشخّص
شده است به دستگاه کنترل، فرستاده خواهد شد و همزمان، آژیر و چراغ روشن خواهد شد و بعد از آن پودر
کپسول آتشنشانی از طریق پخشکنندهی پودر در کلّ اتاق به صورت فشار قوی پخش میشود و آتش مورد نظر
خاموش خواهد شد.
با انجام مراحل بالا میتوانید اتاق سرور خوب و   


با امنیّتی ایجاد کنید.
در شکل روبرو، یک اتاق سرور با تعداد زیادی
رک و سرور را مشاهده میکنید که در آتش
سوخته است

 

منبع :مدیر شبکه -فرشاد باباجانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *