سیستم سرمایشی مناسب

سیستم سرمایشی مناسب:
برای اینکه دستگاهها، کیفیّت و کارایی خود را حفظ کنند باید از سیستم سرمایشی و تهویّهی مناسب استفاده کنید
که در اکثر جاها از کولرهای گازی استفاده میکنند، دمای اتاق باید چیزی بین ۱۸تا ۲۳درجه سانتیگراد باشد،
برای اینکه بتوانید از حداکثر کارایی کولر استفاده کنید، بهترین کار این است که تمام منافذی که به بیرون از اتاق
راه دارد را ببندید، مانند زیر درها، لبهی پنجرهها و یا سوراخهایی که وجود دارد را مثلاً با گچ پر کنید تا سیستم
سرمایشی تنها در داخل اتاق عمل کند و به بیرون راه نداشته باشد.
در شکل روبرو، یک سیستم سرمایشی
پیشرفته تر از کولرهای گازی را مشاهده
میکنید که دستگاه تهویّهی هوا در بالای
ساختمان تعبیه شده و از طریق لوله کشی
به داخل اتاق سرور انتقال داده شده است.

Network Administrator 2 – ۲۰۱۷
۴
در شکل بالا، نوع پیشرفتهتری از سیستم تهویّهی هوا را مشاهده میکنید که نحوهی گردش هوا در اتاق سرور
مشخّص شده است، به این نکته نیز توجّه داشته باشید که این نوع سیستمها، تنها برای اتاق سرورهای بزرگ
کارایی دارد.
نکتهی مهم در قرار دادن رک در اتاق این است که اگر رک
را در کنار دیوار قرار دهید، به مانند شکل روبرو، سرورها
در مجاورت گرمای بیشتری قرار میگیرند که حتماً باید
رکها را در وسط اتاق قرار دهید
 .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *